Regulamin sklepu

 

REGULAMIN

Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym ETEKSTYLIA działającym pod adresem: www.etekstylia.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

I. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lublokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość;

 2. Cena - cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT;

 3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.etekstylia.pl/dostawa-i-platnosci zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów;

 4. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu, wymienionej w cenniku dostaw znajdującym się pod adresem www.etekstylia.pl/dostawa-i-platnosci ;

 5. Dowód zakupu – fakturę, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn.zm.) i innymi stosownymi przepisami prawa;

 6. Karta produktu – pojedynczą podstronę sklepu zawierającą informacje o pojedynczym produkcie;

 7. Klient – osobę fizyczną bądź osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych, składającą Zamówienie w Sklepie na warunkachokreślonych w Regulaminie;

 8. Kodeks cywilny – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.);

 9. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. oprzeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.);

 10. Konsument - Klienta będącego osobą fizyczną posiadająca zdolność do czynności prawnych, składającego Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przezniego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 11. Konto Klienta/Konto – przestrzeń udostępnianą Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Regulaminem, pozwalającą na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności Sklepu podokonaniu rejestracji na stronie Sklepu (po utworzeniu loginu i hasła);

 12. Koszty dostarczenia Towaru – opłaty za dostawę Towaru do Klienta;

 13. Koszyk – listę produktów sporządzoną z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Klienta;

 14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Klienta;

 15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Klient lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie;

 16. Płatność – metodę dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymienioną pod adresem www.etekstylia.pl/dostawa-i-platnosci ;

 17. Produkt – minimalną i niepodzielną ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jegoceny (cena/jednostka);

 18. Przedmiot umowy – Towary i dostawę będące przedmiotem umowy;

 19. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie;

 20. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania umów sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwemSklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, októrym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

 21. Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.etekstylia.pl, umożliwiający składanie Zamówień;

 22. Sprzedawca – "MABOTEX" s.c. M.Góral, B.Jodłowski, B.Góral, D.Jodłowska z siedzibą w Targanicach, ul. Beskidzka 123, 34-120 Andrychów, NIP: 551-247-77-65. Adres do korespondencji: MABOTEX, ul. Krakowska 146, 32-652 Bulowice.

 23. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danychpoprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określane Internetem;

 24. Towar lub Towary – Produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży dostępne w Sklepie internetowym;

 25. Termin realizacji – ilość dni podanych na karcie produktu lub 14 dni

 26. Umowa sprzedaży - umowę sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawieraną z wykorzystaniem Sklepu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

 27. Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Konsumentem bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środkówporozumiewania się na odległość;

 28. Ustawa o prawach konsumenta – ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

 29. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydaniarzeczy, dane Klienta a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

II. Warunki ogólne

 1. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

 3. Wszystkich Klientów obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

 4. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

 5. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

 7. Sprzedający nie udziela Klientowi gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dlaproduktów znajdujących się w Sklepie.

 8. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje wpostaci:

  • potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobraniaregulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  • dołączenia do zrealizowanego zamówienia (wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy) wydrukowanych: dowodu zakupu.
 9. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej zumowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość.

 10. Sprzedający zapewnia Klientowi korzystającemu z systemu poprawność działania Sklepu w najnowszych wersjach przeglądarek: MSIE, Firefox, Opera, Chrome, Safari z włączonąobsługą JavaScriptu i najnowszą wersję dodatku FLASH. Używanie nieaktualnych wersji przeglądarek może ograniczać funkcjonalność Sklepu. Oprogramowanie firm trzecichmające wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek internetowych może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnejfunkcjonalności Sklepu, należy je wyłączyć.

 11. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło,niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przedniepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz po uprzednim kontakcie mailowym usuwania Konta wsklepie.

 12. Sprzedający stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk.

III. Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności (z których część może być wielokrotnie powtarzana):

  1. zapoznać się z prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu warunkami, na jakich możliwe jest zawarcie Umowy sprzedaży, a także z prezentowanymi tam informacjami owłaściwościach Towarów;

  2. zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin;

  3. dodać do koszyka Towar lub Towary;

  4. wybrać rodzaj dostawy;

  5. wybrać rodzaj płatności;

  6. wybrać miejsce wydania rzeczy;

  7. złożyć zamówienie poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.

 4. Realizacja Zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznychpo zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

 5. Zawarcie umowy z Klientem (niebędącym Konsumentem) następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin odzłożenia zamówienia.

 6. Realizacja zamówienia Klienta (nie będącego Konsumentem) płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub zapośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartościzamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

IV. Dostawa zamówionego Towaru

 1. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie do 14 dni lub w terminie określonym na karcie produktu. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.

 3. Zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów znajduje się na stronie Sklepu pod adresem: www.etekstylia.pl/dostawa-i-platnosci .

 4. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z (wybranym przez Klienta) dokumentem sprzedaży wysyłany (wybranym przez Klienta rodzajem dostawy) do wskazanego przez niegow zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w części II (Warunki ogólne) ust. 8 pkt b)

V. Zasady płatności

 1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:

  • gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,
  • przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • gotówką w przypadku odbioru osobistego. 

2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

 • imię i nazwisko albo firmę Klienta,

 • numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).

Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:

06 1020 1433 0000 1102 0059 6437

"MABOTEX" s.c. M.Góral, B.Jodłowski, B.Góral, D.Jodłowska, Targanice, ul. Beskidzka 123, 34-120 Andrychów.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bezponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. ustawy.

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy.

 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust.2, wystarczy przed jego upływem wysłanie przez Konsumenta stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć:

  1. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub

  2. na formularzu dostępnym pod adresem www.etekstylia.pl/zwroty-i-reklamacje lub

  3. w innej pisemnej formie zgodnej z Ustawą o prawach konsumenta.

 5. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie innej niż pisemna.

 6. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na następujący adres korespondencyjny lub e-mail Sprzedającego: MABOTEX, ul. Krakowska 146, 32-652 Bulowice, e-mail: biuro@etekstylia.pl

 7. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia oodstąpieniu od umowy.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić rzecz będącą przedmiotem umowy Sprzedającemu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił odumowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 10. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 11. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływemterminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorcanie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Ustawy o prawach konsumenta.

 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza koniecznydo stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 13. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowiwszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot kosztów dostarczenia rzeczy dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy Konsument wybrał najtańszyzwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Ustawy o prawach konsumenta.

 14. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposóbpłatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeliKonsument, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sprzedającemuwszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to zpowodu przekazania przez Konsumenta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 15. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jejodesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 16. Konsumentowi, zgodnie z art 38 Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu doodstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lubze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

VII. Reklamacja

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza swoją odpowiedzialność wobec Klientów (nie będących Konsumentami) z tytułu wad fizycznychi prawnych rzeczy (rękojmia).

 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).

 3. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać przesłane na adres: MABOTEX, ul. Krakowska 146, 32-652 Bulowice lub na adres e-mail: biuro@etekstylia.pl

 4. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego http://www.etekstylia.pl/zwroty-i-reklamacje

 5. Reklamowany Towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub oświadczeniem o składanej reklamacji należy przesłać na adres: MABOTEX, ul. Krakowska 146, 32-652 Bulowice

 6. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Towaru Konsument zostanie powiadomiony drogą mailową lubtelefoniczną.

 7. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniupostępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowejdostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnegojest bezpłatne.

VIII. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów jest Sprzedający.

 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania,aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

IX. Dane kontaktowe 

We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

 1. pocztą pod adresem: MABOTEX, ul. Krakowska 146, 32-652 Bulowice

 2. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 503 146 071

 3. za pośrednictwem e-mail: biuro@etekstylia.pl

X. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodnościjakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanegoprzepisu Regulaminu.

 2. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomieniezostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

 3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin (www.etekstylia.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opiekiposprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy Konsument uzna ten Regulamin za mniejkorzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązujesię na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd powszechny.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 roku.

 6. Poprzednia wersja regulaminu znajduje się pod adresem: www.etekstylia.pl/regulamin-stary

 

nasze realizacjewszywki i haftyna wymiar